Arbeidsvoorwaardenhandboek

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst kunt u afmeten aan drie aspecten. Ten eerste is er een gezagsverhouding, ten tweede is er de afspraak dat de ander de werkzaamheden zelf (persoonlijk) uitvoert en ten derde is er loon bedongen en wordt dit betaald voor specifiek omschreven werkzaamheden. Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, dan is er toepassing van arbeidsrecht en een boek vol aan wettelijke rechten en verplichtingen. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek regelt zeer veel aspecten rond deze arbeidsverhouding, ook bij ziekte en als werkgever en werknemer afscheid moeten nemen. Naarmate de onderneming groter of complexer is, moet de aandacht voor arbeidsvoorwaarden navenant toenemen. Deze site biedt handvatten aan de ondernemer om dit goed te regelen.

Aanpak opzet arbeidsvoorwaardenhandboek

Van u als ondernemer wordt verwacht dat u van veel markten thuis bent. De verwachtingen zijn hoog en vrijwel altijd divers. Zo eisen uw klanten een zeer goede prijs/ kwaliteit verhouding, wil de overheid dat u allerlei administraties voert, wil de Belastingdienst een graantje van uw succes meepikken en vraagt uw personeel ook steeds meer.

Maar wat wilt u?

U zult af en toe het idee hebben dat u rechteloos bent. In het artikel ‘Hebben alleen medewerkers rechten?’ kunt u lezen hoe u met de dagelijkse problemen om kunt gaan. Het is een aanzet om te voorkomen de rekening gepresenteerd te krijgen, als de afspraken die u heeft gemaakt niet expliciet beschreven zijn. U wordt gedwongen om iets te (laten) doen, zodat uw positie bij veranderingen is veiliggesteld. U moet zelf u zaken regelen, maar dat had u al geconstateerd.

Het zelf moeten doen biedt u overigens wel het voordeel dat u het heft in handen kunt houden. In dit artikel vindt u een aanpak hoe u een arbeidsvoorwaardenhandboek op kunt zetten. Zoals in het artikel ‘Handboeken werken vaak niet’ beschreven staat, gaat het hier om het creëren van een werkbaar stuk gereedschap dat u kunt inzetten om uw personeel te managen. Daarmee stelt u uw positie veilig en zal de ballast van dagelijkse vragen verminderen.

De aanpak en stappen in de praktijk

De te onderscheiden stappen in het proces zijn:

Inventarisatie van uw wensen;

U bent leidend in dat wat beschreven moet worden. Volgens een methodische aanpak wordt dit tijdens een interview met u vastgelegd. Van de verschillende items op het gebied van personeelsmanagement wordt de prioriteit bepaald.

Inventarisatie van bestaande situatie;

De huidige situatie in uw onderneming wordt onderzocht. Volgens dezelfde methodische aanpak zoals hierboven beschreven, wordt vastgesteld of de bevindingen in de nieuwe opzet passen c.q. aansluiten.

 Wettelijke toets;

Uw wensen en de huidige voor de toekomst bruikbare regelingen worden in een passend wettelijk kader geplaatst.

Conceptbeschrijving;

De opzet van het arbeidsvoorwaardenhandboek wordt gemaakt en aan u voorgelegd.

Cultuurtoets;

Bepaald wordt of de opzet zoals die voorligt, het antwoord is op de vragen die bij u leven. Doel is te komen tot een beschrijving, maar ook een toonzetting en detaillering die bij u en uw onderneming passen. Uiteindelijk is het uw gereedschap bij het proces van managen van uw onderneming.

Implementatie;

In uw onderneming moet iedereen op de hoogte gebracht worden van het bestaan van het arbeidsvoorwaardenhandboek en hoe ermee om te gaan.

Tijdsduur van het traject;

De hoeveelheid tijd die nodig is om bovenstaande stappen uit te voeren heeft u voor een groot deel zelf in de hand. Tijdens de intake wordt allereerst samen met u vastgesteld of en in hoeverre een arbeidsvoorwaardenhandboek een antwoord is op uw vragen. Afhankelijk van uw specifieke wensen kan na de intake een aanbieding worden gemaakt.

In het algemeen is het proces van inventariseren tot aan implementatie in zes tot acht weken te realiseren. In deze periode krijgt het arbeidsvoorwaardenhandboek de vorm en inhoud die exact bij u past. Het wordt op maat voor u geschreven. Indien noodzakelijk behoort een snellere realisatie overigens wel tot de mogelijkheden.

Uw persoonlijke inbreng

Een arbeidsvoorwaardenhandboek moet niet belastend zijn, vandaar dat u op een tweetal momenten een bijdrage moet leveren. Het eerste moment is tijdens het interview, waarin uw wensen goed in kaart gebracht worden en vastgesteld wordt waartoe het arbeidsvoorwaardenhandboek moet leiden. Het tweede moment is nadat het concept van het arbeidsvoorwaardenhandboek gereed is. U kunt dan checken of één en ander volgens afspraak en in lijn met uw verwachtingen beschreven is.

Dit zijn de momenten waarop uw bijdrage in ieder geval gevraagd wordt. Geheel volgens uw wens vindt de inventarisatie van de huidige situatie plaats. Of u hier zelf tijd aan besteed, of dit door één of meer werknemers laat doen, is vanzelfsprekend uw keuze. De methode die gehanteerd wordt laat ruimte voor beide mogelijkheden.

Kostenberekening o.b.v. voor- of nacalculatie;

De kosten van een traject zoals hierboven beschreven variëren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid onderwerpen die beschreven moeten worden en de gedetailleerdheid die u wenst. Eén van de mogelijkheden is om op basis van besteedde uren achteraf te factureren. U betaalt dan niet meer dan de werkelijk benodigde tijd. Het uitvoeren van een traject zoals hier beschreven kan ook tegen een vooraf afgesproken prijs (aanneemsom) plaatsvinden. Vooraf is dan duidelijk wat de totale kosten zijn.

Welke van deze mogelijkheden voor u de optimale is kan na het intakegesprek in onderling overleg vastgesteld worden. Op basis van het intakegesprek volgt altijd een schriftelijke bevestiging van de gestelde doelen en gemaakte afspraken.

U zult tenslotte iets moeten doen om uw rechten juist tegenover uw lastige medewerkers te beschermen. Wilt u een kostenberekening en een plan van aanpak.