Een nieuwe baan

Een baan gekregen? Gefeliciteerd!

Natuurlijk heb je goede afspraken gemaakt en deze zijn schriftelijk bevestigd zodat je weet waar je aan toe bent. Altijd verstandig om dit belangrijke stuk goed door te lezen. Het Burgerlijk Wetboek (BW) stelt aan de arbeidsovereenkomst een aantal eisen en voorwaarden, náást ruimte voor werkgever en werknemer om samen afspraken te maken, die je vervolgens ondertekent.

Je komt in ieder geval het volgende tegen in een arbeidsovereenkomst:

nieuweb*Naam van de werkgever (let op de juiste voorletters en spelling); de persoon die hier genoemd staat is degene die als werkgever overeenkomsten mag ondertekenen en personeel mag aannemen; het bevoegd gezag, dus. Jouw eigen gegevens; let even op of het echt over jou gaat. Je zult de eerste niet zijn die ineens andere voorletters heeft of een nieuwe geboortedatum. Sommige organisaties hebben nog steeds moeite met het goed spellen van namen van personeel die oorspronkelijk uit een ander land komen.

*Soms staat er een andere bedrijfsnaam vermeld dan het bedrijf waar je gaat werken. Dit is meestal het geval wanneer je wordt uitbetaald door een uitzendbureau of payroll constructie. Als het goed is wordt je hier van te voren op geattendeerd door je werkgever.

*De naam of titel van de functie, eventueel een nadere aanduiding van de werkzaamheden.

*De ingangsdatum van het contract en eventueel een einddatum.

* Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden. Meestal gebeurt dit in de arbeidsovereenkomst.

* Het overeengekomen salaris of brutoloon en over welke tijd dit geldt; per week, 4 weken, maand, stukloon, e.d. ook kom je vaak het financiële vooruitzicht tegen betreffende de eerstvolgende loonsverhoging

*Vaak staan vakantiedagen en vakantiegeld vermeld.

*Moet je in deze functie ook op zondag werken, dan wordt dit hier meestal opgenomen.

*Door ondertekening ga je ook akkoord met een afspraak die er als volgt uit kan zien: De arbeidsvoorwaardenregeling van bedrijf X maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met toekomstige wijzigingen en/of aanvullingen van deze regeling.

*Een datum en ondertekening door de werkgever;

*Ruimte om zelf te ondertekenen.

*Bij ontslag, informatie over de vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat op welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. Bij een ontslag met vaststellingsovereenkomst is het vaak verstandig om deskundige hulp in te schakelen.

Als je onder de arbeidsvoorwaarden van een CAO valt, worden veel afspraken in die CAO geregeld. De arbeidsovereenkomst moet wel aangeven dat de CAO of de arbeidsvoorwaardenregeling deel uitmaken van deze overeenkomst. Vaak wordt de arbeidsvoorwaardenregeling tegelijkertijd verstrekt of ter inzage gegeven. Vraag hier eventueel naar!

De aanstellingsbrief: de basis voor afspraken en de arbeidsovereenkomst

arbeids2Is de aanstellingsbrief onderweg? Dan heb je de sollicitatieprocedure succesvol doorlopen. In een aanstellingsbrief legt de (toekomstige) werkgever de afspraken vast die tijdens het sollicitatiegesprek zijn gemaakt. Vraag hiernaar in het sollicitatiegesprek. Het voordeel van een aanstellingsbrief is dat hiermee de afspraken vastliggen. Met deze brief heb je feitelijk een overeenkomst (de toezeggingen) met je nieuwe werkgever in de hand. Vaak is een dergelijk brief handig om jouw contract bij jouw huidige werkgever op te zeggen; je hebt dan vastigheid, ook zonder dat de arbeidsovereenkomst is opgesteld en ondertekend.

Wat voor soort zaken staan er in een aanstellingsbrief?

-De datum van indiensttreding en de functie;

-Het aantal uren;

-Het afgesproken salaris en de toekomstige verhogingen of het eindsalaris van een loonschaal;

-Afspraken over scholing of voorwaarden voor een vast dienstverband.

Het kan zeer gevarieerd zijn. Ga in ieder geval na of de zaken er in staan die jij denkt te hebben afgesproken. Controleer of de brief ondertekend is door of namens de juiste persoon en van een datum voorzien. Bewaar de aanstellingsbrief goed in je eigen personeelsdossier.

Oplossen van conflicten

Het kan gebeuren dat er conflicten ontstaan tijdens je loopbaan. Omdat je aan een contract vast zit en niet je baan kwijt wilt, is het mogelijk om een mediator in te schakelen. Deze brengt jou en je werkgever (opnieuw) in contact met elkaar. Mediation is een deskundige mediationpraktijk met gespecialiseerde MfN- registermediators. Zij zoeken samen met u naar mogelijkheden en oplossingen voor het lopende conflict.